w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamówienie nie podlega ustawie

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na dostawę artykułów biurowych do Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy ” i świetlicy

wyłoniono Wykonawcę: A-Z Biuro Hurtownia Papiernicza Adam Watola

adres siedziby Wykonawcy: ul Oświęcimska 3 42-600 Tarnowskie Góry

NIP : 645-101-78-56

oferującego za realizację całości zamówienia cenę brutto : 9278,49 PLN.

którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na: kryterium oceny ofert cena 100%.

Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum w Leśnicy.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13.03.2014 r. do godz. 1315 złożono następujące oferty.

Numer oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto 
materiały biurowe
(świetlica)

Wartość brutto materiały biurowe (gimnazjum)

Razem

( zł )

Liczba punktów

1.

Firma Handlowa „SPEED” Kędzierzyn- Koźle, ul. Matejki 8

903,80 zł.

10341,26 zł.

11245,06 zł.

82,5

2

A-Z Biuro-Hurtownia

Papiernicza Adam

Watola ul. Oświęcimska 3

42- 400 Tarnowskie Góry

926,61 zł.

8351,88 zł.

9278,49 zł.

100

 

Leśnica , dnia 13.03.2014 roku. Monika Kłosek – dyrektor PG w Leśnicy